• Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: ng/l

Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček).

Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PlGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1, rovněž známý jako VEGF receptor-1) jsou u žen s preeklampsií změněné. Cirkulující hladiny PlGF a sFlt-1 mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá proangiogenní faktor PlGF během prvních 2 trimestrů a klesá, když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny antiangiogenního faktoru faktorů sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu. U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PlGF nižší než v běžném těhotenství.
Poměr sFlt‑1 k PlGF se ukázal být lepším ukazatelem preeklampsie než jednotlivé výsledky zvlášť. Poměr sFlt‑1/PlGF se zdá být spolehlivým nástrojem pro rozlišení mezi různými typy hypertenzních poruch souvisejících s těhotenstvím. sFlt‑1/PlGF má dále potenciální význam jako prognostický parametr v PE a může být užitečný při předpovědi preeklampsie a souvisejících nepříznivých projevů u matky a plodu, rizika a léčbě U pacientek s projevy a příznaky preeklampsie se poměr sFlt‑1/PlGF ukázal být užitečným na krátkodobou předpověď tohoto onemocnění. Poměr sFlt‑1/PlGF může také zlepšit predikci časné preeklampsie u žen s rizikovými faktory (včetně anamnézy intrauterinní růstové retardace

(IUGR), preeklampsie, eklampsie, HELLP syndromu (hemolýza, zvýšené hladiny jaterních enzymů a nízký počet krevních destiček), cukrovky před těhotenstvím a abnormálního výsledku ultrazvukového vyšetření arteria uterina). Bylo prokázáno, že u neselektovaných žen s jednočetným těhotenstvím, které doposud neporodily živé dítě, screening pomocí

 sFlt‑1/PlGF v cca 20., 28. a 36. gestačním týdnu umožnil klinicky předpovědět riziko nejdůležitějších projevů preeklampsie (ve 36. Gestačním týdnu měl poměr sFlt-1/PlGF ≤ 38 negativní prediktivní hodnotu pro závažnou preeklampsii vyšší než 99 %). Vysoký poměr sFlt 1/PlGF souvisí s kratším trváním těhotenství a vyšším rizikem předčasného porodu. Bylo prokázáno, že používání poměru sFlt‑1/PlGF ovlivňuje klinické rozhodování o přiměřené hospitalizaci u značné části žen s podezřením na preeklampsii. 

 

Přístroj/výrobce

Cobas e411/Roche

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj

Lehomsky S, Calda P. Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie. Actual Gyn 2016, 8, 29-33 www.actualgyn.com

Referenční hodnoty

hodnoty jsou interpretovány pomocí výpočtového vztahu se stanovením PGlF viz. hodnocení níže v tabulce

 

 

Poměr
sFlt-1/PlGF

Preeklampsie
v době testování

Riziko rozvoje
preeklampsie

Doporučení

< 38
(více než 80% těhotných)

není

nízké
(méně než 4% během dalšího týdne)

- možno propustit do ambulantního sledování
- další kontroly dle potřeby

 38 – 85 (časná PE)
38 – 110 (pozdní PE)

není

 vysoké

- při < 34+0 – kontrolní odběr za 1–2 týdny
- při ≥ 34+0 – zvážit dřívější termín pro indukci porodu

> 85 (časná PE)
> 110 (pozdní PE)

 vysoce pravděpodobná PE nebo jiná placentární porucha

velmi vysoké

- dle místních doporučených postupů
- opakování odběru za 2–4 dny pro sledování trendu dle uvážení lékaře a dle klinické závažnosti
- extrémní hodnoty (> 655 v < 34+0 a > 201 v ≥ 34+0) spojené s nutností ukončení gravidity do 48 h
- pečlivé monitorování a v případě < 34+0 zahájit indukci plicní zralosti

Zvýšené hodnoty

  • preeklampsie

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved