• Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu
  • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný

Polymorfizmus obou těchto genů hraje zásadní roli v individuální senzitivitě na velikost dávky antagonistů vitamínu K (warfarin, fenprokumon, acenokumarol).

Klinické aplikace:
Antagonisté vitamínu K (kumariny) jsou nejrozšířenější orální antikoagulans pro prevenci a léčbu žilního tromboembolizmu, infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Jejich široká interindividuální variabilita v reakci na určité dávkování způsobuje výrazné riziko komplikací nejen v počátcích terapie. Nesprávné dávkování může způsobit život ohrožující komplikace, jako je krvácení v případě předávkování nebo nedostatečnou profylaxi kvůli nedostatečné dávce. Interindividuální variabilita velikosti dávky derivátů kumarinu je podmíněna řadou faktorů jak genetických, tak vnějšího prostředí (BMI, věk, dieta a užívání dalších léků). Donedávna byli pacienti monitorováni stanovením protrombinového času INR. V současné době se k této metodě přidalo genetické hledisko - stanovení polymorfizmu CyP2C9 a polymorfizmu genu VKORC1.
Polymorfizmus cytochromu P450 CyP2C9 ovlivňuje rychlost biotransformace kumarinů. Podstatný význam pro biotransformaci S-warfarinu mají varianty CyP2C9*2 (aktivita enzymu kolem 12 %) a CyP2C9*3 (aktivita enzymu menší než 5 %). Tyto varianty jsou významně zastoupeny v bělošské populaci, frekvence výskytu je 12 % nosičů alely CyP2C9*2 a 8 % nosičů alely CyP2C9*3. Oproti nemutovaným homozygotům CyP2C9*1 (wild type) potřebovali nosiči alely Cyp2C9*2 o 19 % nižší a nosiči alely Cyp2C9*3 až o 37 % nižší cílovou dávku chronicky užívaného léku.
Gen VKORC1 kóduje podjednotku 1 transmembránového proteinu – vitamin K epoxid reduktázového komplexu. Výsledky studií publikované v odborné literatuře poukazují na to, že pacientům s 1639 GA genotypem (cca 56 % populace) hrozí 2,3 krát a pacientům s genotypem 1639 AA (cca 19 % populace) 10,5 krát vyšší riziko předávkování kumariny.
Efekt polymorfizmů CyP2C9 a VKORC1 na velikost denní dávky kumarinu (warfarinu) potřebné k udržení terapeutického rozmezí se navzájem potencuje. Pětina populace patří k vysoce rizikové skupině nosičů polymorfizmu VKORC1 AA nebo VKORC1 GA a současně alespoň jedné mutace CyP2C9. Tito pacienti jsou ve vysokém riziku předávkování warfarinem, zejména v úvodu léčby.
Doporučené dávkování zvoleného antikoagulans pro konkrétního pacienta je možné získat vyplněním online dávkovacího formuláře, např. www.warfarindosing.org. Do formuláře je potřeba zadat základní údaje o pacientovi, včetně aktuální hodnoty INR a výsledků testu na polymorfizmy CyP2C9 a VKORC1. Výsledek bude zaslán e-mailem na Vámi zadanou adresu.

 

Indikace k vyšetření:
- Test by měl být proveden u všech pacientů, zahajujících léčbu deriváty kumarinu (warfarin, penprocoumon, acenocumarol) pro vytipování pacientů s vysokým rizikem krvácivých komplikací.

Poznámka: není nutno být na lačno

Doba odezvy: 14 dní

Referenční hodnoty

VKORC1:
GG – negativní = wild type = nemutovaný homozygot 
AA – mutovaný homozygot
GA – heterozygot 

Cyp2C9:
*1 / *1 – negativní = wild type = nemutovaný homozygot 
*2 / *2, *3 / *3 – mutovaný homozygot
*1 / *2, *1 / *3, *2 / *3 – heterozygot


© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved