Nový automatický analyzátor v laboratoři průtokové cytometrie a imunologie

V květnu 2018 jsme vybavení naší laboratoře rozšířili o automatizovaný systém pro provádění ELISA metod. Na tomto přístroji provádíme především stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze a proti potravinám z bloku celiakie a potravinová intolerance.

Vyšetřovací soupravy zůstávají zachovány, takže nedochází k žádným změnám v referenčních mezích jednotlivých vyšetření. Může dojít pouze k mírnému posunu absolutních hodnot hladin protilátek, který je dán rozdílem v manuálním a strojovém promývání. Tento rozdíl se projevuje jen v oblasti velmi nízkých hodnot a nemění tak klinický výsledek vyšetření. Přístroj snižuje podíl „lidského faktoru“ na výsledku vyšetření, protože sám provádí všechny potřebné kroky – od naředění vzorku, přes distribuci do mikrotitrační destičky, inkubaci, promytí a měření. Identifikace pacientů probíhá přes čárové kódy a výsledky se automaticky přenáší do laboratorního informačního systému.

Věříme, že nový přístroj povede ke zlepšení výkonnostních charakteristik jednotlivých testů a přispěje tak ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

  • Vytvořeno dne .

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved